شرایط عضویت

1- کپی پروانه بهره برداری شرکت 2- کپی آخرین تغییرات شرکت(روزنامه رسمی) 3-تکمیل فرم درخواست عضویت در انجمن در سربرگ شرکت.