محصولات

کودهای NPK-کود روی غیر آلی- کود آهن غیر آلی و ....

کودهای NPK-کود روی غیر آلی- کود آهن غیر آلی- کود مخلوط ریز مغذی- کود چند عنصره غیر آلی حاوی ریز مغذی- ترکیبات مایع بر پایه پتاس و فسفر -هیومیک اسید(اگری هیوم)armanshimi.com

بیشتر...

کودهای کامل یا ماکرو- کود چند منظوره آلی- سولفات پتاسیم- هیومیک اسید

کودهای کامل یا ماکرو- کود چند منظوره آلی- سولفات پتاسیم- هیومیک اسید

بیشتر...

کود الی گوگردی- آلی بنتونیت دار- سولفات آهن

کود الی گوگردی- آلی بنتونیت دار- سولفات آهن

بیشتر...

کود آهن- ماکرو و میکرو المنت- کود کامل بصورت جامد-سولفات آهن

کود آهن- ماکرو و میکرو المنت- کود کامل بصورت جامد-سولفات آهن.baharan.co

بیشتر...

کودهای کامل یا ماکرو- کود مخلوط ریز مغذی- هیومیک اسید- حشره کشها- قارچ کشها

کودهای کامل یا ماکرو- کود مخلوط ریز مغذی- هیومیک اسید- حشره کشها- قارچ کشها.www.barafshan.com

بیشتر...

کودهای آلی و ریز مغذی- NPk

کودهای آلی و ریز مغذی- NPk

بیشتر...

کود آلی غنی شده- پودر گوگردی

کود آلی غنی شده- پودر گوگردی

بیشتر...

انواع کودهای مایع و گرانوله و پودری

انواع کودهای مایع و گرانوله و پودری

بیشتر...

عصاره جلبک- اسید آمینه گردی صنعتی-آمونیوم پلی فسفات- نیترات مس- نیترات روی

عصاره جلبک- اسید آمینه گردی صنعتی-آمونیوم پلی فسفات- نیترات مس- نیترات روی

بیشتر...

کودهای فسفاته- آلی گوگردی- کامل بصورت جامد

کودهای فسفاته- آلی گوگردی- کامل بصورت جامد

بیشتر...

سولفات روی- اکسید روی

سولفات روی- اکسید روی

بیشتر...

اسید بوریک- روی آلی- آهن غیر آلی - چند عنصره آلی.www.pfzagross.com

اسید بوریک- روی آلی- آهن غیر آلی - چند عنصره آلیwww.pfzagross.com

بیشتر...

هیومیک اسید- ماکرو و میکرو المنت

هیومیک اسید- ماکرو و میکرو المنت

بیشتر...

آلی با پوشش گوگردی- سوپر فسفات ساده-آلی گوگردی-NPK

آلی با پوشش گوگردی- سوپر فسفات ساده-آلی گوگردی-NPK

بیشتر...

اسید سولفوریک- سولفات آمونیوم

اسید سولفوریک- سولفات آمونیوم

بیشتر...

کودهای کامل یا ماکروNPK- کود چند منظوره غیر آلی حاوی ریز مغذی-اوره با پوشش گوگردی- ترکیبات مایع بر پایه پتاس و فسفر

کودهای کامل یا ماکروNPK- کود چند منظوره غیر آلی حاوی ریز مغذی-اوره با پوشش گوگردی- ترکیبات مایع بر پایه پتاس و فسفر

بیشتر...

انواع کودهای NPK-آلی گوگردی

انواع کودهای NPK-آلی گوگردی.www.tadbirshimi.com

بیشتر...

کودهای گیاهی غنی شده

کودهای گیاهی غنی شده

بیشتر...

NPK-اوره فسفات-محرک رشد ریشه-کود میکرو-روی وبور-کلسیم بور-فروت ست-کلسیل-انواع کودهای مخصوص گیاهان-کود الی حاوی اسید آمینه

NPK-اوره فسفات-محرک رشد ریشه-کود میکرو-روی وبور-کلسیم بور-فروت ست-کلسیل-انواع کودهای مخصوص گیاهان-کود الی حاوی اسید آمینه.www.tetaco.co

بیشتر...

کود مایع آلی-عصاره جلبک دریایی-والپرو-پتاسیم فسفیت-تیوسولفات پتاسیم-کود سیلیس همراه با پتاسیم-نیترات پتاسیم-سولفات پتاسیم-اوره فسفات اسیدی

کود مایع آلی-عصاره جلبک دریایی-والپرو-پتاسیم فسفیت-تیوسولفات پتاسیم-کود سیلیس همراه با پتاسیم-نیترات پتاسیم-سولفات پتاسیم-اوره فسفات اسیدی

بیشتر...

انواع نهاده های کشاورزی- NPK- و مایع(تک عنصری و سه عنصری)- محصولات تیلوکس- پاور تیلوکس-منو رینگ

انواع نهاده های کشاورزی- NPK- و مایع(تک عنصری و سه عنصری)- محصولات تیلوکس- پاور تیلوکس-منو رینگ

بیشتر...

انواع کودهای پودری- کودهای مایع عمومی- مایع اختصاصی- سموم خانگی بهداشتی- مواد باغبانی و سموم دفع افات- کودهای مختص گیاهان زینتیwww.zarafshan.co

انواع کودهای پودری- کودهای مایع عمومی- مایع اختصاصی- سموم خانگی بهداشتی- مواد باغبانی و سموم دفع افات- کودهای مختص گیاهان زینتیwww.zarafshan.co

بیشتر...

کود کامل بصورت جامد- روی آلی- روی غیر آلی- منگنز آلی- منگنز غیر آلی و .......

کود کامل بصورت جامد- روی آلی- روی غیر آلی- منگنز آلی- منگنز غیر آلی و .......

بیشتر...

کود آهن از نوع آلی

کود آهن از نوع آلی

بیشتر...

میکرو و ماکرو گرانوله- کود کامل ماکرو

میکرو و ماکرو گرانوله- کود کامل ماکرو

بیشتر...

NPK- مخلوط ریز مغذی- میکرونیزه

NPK- مخلوط ریز مغذی- میکرونیزه

بیشتر...

کودهای هیومیکی- پرهام- جلبک- آمینو اسید- ریز مغذی- NPK-گرانول پلت

کودهای هیومیکی- پرهام- جلبک- آمینو اسید- ریز مغذی- NPK-گرانول پلت

بیشتر...

انواع کودهای NPKمایع و پودری- روغن سبزه- روغن امولسیون شونده و لک- انواع سموم حشره کش- قارچ کش علف کش info@kiagreen.com

انواع کودهای NPKمایع و پودری- روغن سبزه- روغن امولسیون شونده و لک- انواع سموم حشره کش- قارچ کش علف کش info@kiagreen.com

بیشتر...

NPK- ریز مغذی- ترکیبی

NPK- ریز مغذی- ترکیبی

بیشتر...

گوگرد بنتونیتی 75%- سوپر فسفات ساده- انواع کودهای ماکروکامل- آلی گوگردی 30%- هیومیک اسید- مایع اوره سولفات-گوگرد مایع- ماکرو20-20-20

گوگرد بنتونیتی 75%- سوپر فسفات ساده- انواع کودهای ماکروکامل- آلی گوگردی 30%- هیومیک اسید- مایع اوره سولفات-گوگرد مایع- ماکرو20-20-20

بیشتر...

کود آلی- کامل- فسفاته- میکرو و ماکرو المنت

کود آلی- کامل- فسفاته- میکرو و ماکرو المنت

بیشتر...

جامد ماکرو- اسید بوریک- سولفات آهن و روی- سوپر فسفات ساده

جامد ماکرو- اسید بوریک- سولفات آهن و روی- سوپر فسفات ساده

بیشتر...

کود کامل بصورت جامد- سوپر فسفات ساده سوپر فسفات تریپل

کود کامل بصورت جامد- سوپر فسفات ساده سوپر فسفات تریپل

بیشتر...

کودهای بیولوژیک

کودهای بیولوژیک

بیشتر...

سولفات روی پودری-سولفات روی گرانول-سولفات منیزیم پودری-سولفات منگنز-سولفات پتاسیم محلول-چند سولفاته-سیلیس پتاس-نیترات روی و.....

سولفات روی پودری-سولفات روی گرانول-سولفات منیزیم پودری-سولفات منگنز-سولفات پتاسیم محلول-چند سولفاته-سیلیس پتاس-نیترات روی-کود کامل- کود برنج-سولفات مس-سولفات آهن خشک-سولفات آهن کریستال-نیترات منیزیم-کود کامل20-20-20

بیشتر...

مخلوط شیمیایی جامد- کلات روی مایع- شیمیایی مایع منگنز- کود کلات مایع- شیمیایی فسفاته مایع و........

مخلوط شیمیایی جامد- کلات روی مایع- شیمیایی مایع منگنز- کود کلات مایع- شیمیایی فسفاته مایع-بهبود دهنده رشد الی-اوره فسفات- پتاسیم مایع 20%- کلات منگنز جامد-آهن غنی شده با روی-مونو پتاسیم فسفات- شیمیایی فسفر مایع-آلی مایع-و ............www.shimikord.com

بیشتر...

اوره با پوشش گوگردی

اوره با پوشش گوگردی

بیشتر...

کامل ماکرو- سولفات روی-سولفات آلومینیوم-سولفات منگنز

کامل ماکرو- سولفات روی-سولفات آلومینیوم-سولفات منگنز

بیشتر...

کود کامل میکرو و ماکرو

کود کامل میکرو و ماکرو

بیشتر...

کودهای فسفاته(SSP) و انواع کودهای ماکرو(N.P.K.S)

کودهای فسفاته(SSP) و انواع کودهای ماکرو(N.P.K.S) www.golbonbahar.com

بیشتر...

نیترات پتاسیم-NPK

نیترات پتاسیم-NPK

بیشتر...

کود کامل بصورت جامد

کود کامل بصورت جامد

بیشتر...

انواع نهاده های کشاورزی-کودهای شیمیایی- سموم دفع افات نباتی و مواد بهداشتی خانگی

انواع نهاده های کشاورزی-کودهای شیمیایی- سموم دفع افات نباتی و مواد بهداشتی خانگی

بیشتر...

کود کامل- ریز مغذی- کود مایع بر پایه پتاس و فسفر

کود کامل- ریز مغذی- کود مایع بر پایه پتاس و فسفر

بیشتر...

سولفات پتاسیم- کود کامل ماکرو

سولفات پتاسیم- کود کامل ماکرو.www.morvaridaras.com

بیشتر...

کود کامل ماکرو

کود کامل ماکرو

بیشتر...

سوپر فسفات ساده و تریپل و سولفات روی

سوپر فسفات ساده و تریپل و سولفات روی

بیشتر...

سوپر فسفات ساده-ریز مغذی ها-NPK

سوپر فسفات ساده-ریز مغذی ها-NPK

بیشتر...

تولیدکننده کودهای تک عنصره- و ترکیبی بصورت پودری و مایع با 50نوع تنوع

تولیدکننده کودهای تک عنصره- و ترکیبی بصورت پودری و مایع با 50نوع تنوع

بیشتر...

کودهای کامل یا ماکرو

کودهای کامل یا ماکرو

بیشتر...

آلی پتاسه

آلی پتاسه

بیشتر...

کودهای کامل یا ماکرو کود چند منظوره آلی حاوی ریز مغذی

کودهای کامل یا ماکرو کود چند منظوره آلی حاوی ریز مغذی

بیشتر...

سیلیکات پتاسیم-کودهای کامل یا ماکرو-چند منظوره الی حاوی ریز مغذی-مخلوط ریز مغذی و ....

سیلیکات پتاسیم-کودهای کامل یا ماکرو-چند منظوره الی حاوی ریز مغذی-مخلوط ریز مغذی- چند منظوره غیرالی حاوی ریز مغذی-هیومیک اسید-نیترات کلسیم-گوگردی مایع

بیشتر...

کود کامل یا ماکرو-روی الی- آهن الی- مخلوط ریز مغذی ها- چند منظوره غیر الی حاوی ریز مغذی

کود کامل یا ماکرو-روی الی- آهن الی- مخلوط ریز مغذی ها- چند منظوره غیر الی حاوی ریز مغذی

بیشتر...

کود کامل یا ماکرو-روی غیر الی-چند منظوره الی حاوی ریز مغذی و .....

کود کامل یا ماکرو-روی غیر الی-چند منظوره الی حاوی ریز مغذی و .....

بیشتر...

سولفات روی-سولفات منگنز-کود کامل ماکرو-کود مخلوط ریز مغذی

سولفات روی-سولفات منگنز-کود کامل ماکرو-کود مخلوط ریز مغذی

بیشتر...

کود کامل یا ماکرو-آهن آلی-آلی گوگردی گرانوله-آلی گوگردی مایع-هیومیک اسید

کود کامل یا ماکرو-آهن آلی-آلی گوگردی گرانوله-آلی گوگردی مایع-هیومیک اسید

بیشتر...

کودهای کامل یا ماکرو

کودهای کامل یا ماکرو

بیشتر...

کود کامل ماکرو-سوپر فسفات ساده-بیو فسفات طلایی- میکروبی فسفاته

کود کامل ماکرو-سوپر فسفات ساده-بیو فسفات طلایی- میکروبی فسفاته

بیشتر...

کود کامل بصورت جامد

کود کامل بصورت جامد

بیشتر...

کودهای کامل یا ماکرو NPK و .....

کودهای کامل یا ماکرو NPK و کود آهن الی و کود معدنی میکرونیزه

بیشتر...

کود حاوی اسید بوریک-کودهای کامل ماکرو- روی الی- منگنز الی- آهن الی و ................

کود حاوی اسید بوریک-کودهای کامل ماکرو- روی الی- منگنز الی- آهن الی و ................

بیشتر...

کودهای کشاورزی گوگردی- فسفاته-NPK

کودهای کشاورزی گوگردی- فسفاته-NPK

بیشتر...

کودهای کامل ماکرو ....

کودهای کامل ماکرو - کود چند منظوره آلی حاوی ریز مغذی- چند عنصره غیر آلی حاوی ریز مغذی

بیشتر...

کودهای کامل

کودهای کامل یا ماکرو(NPK)

بیشتر...

کودهای زیستی

کودهای زیستی مایع- کودهای کامل یا ماکرو- هیومیک اسید

بیشتر...

کودهای کامل یا ماکرو

کودهای چند عنصره آلی حاوی ریز مغذی-سولفات پتاسیم-ترکیبات مایع بر پایه پتاس و فسفر-هیومیک اسید و .....

بیشتر...

هیدروکسید مس-کودهای زسیتی مایع و ......

کود حاوی کلرید کلسیم-کودهای کامل یا ماکرو-کودهای غیر الی و .....

بیشتر...

انواع سموم دفع افات نباتی - ماکرو المنت و ......

انواع سموم دفع افات نباتی - ماکرو المنت و میکرو المنت و انواع حشره کش ها پودری و مایع و ......

بیشتر...

کودهای زیستی و کمپوست گیاهی و ....

انواع کودهای زیستی جامد و مایع -هیومیک اسید -انواع حشره کشها-انواع قارچ کش ها و.....

بیشتر...

سولفات پتاسیم-اسید کلریدریک

سولفات پتاسیم-اسید کلریدریک

بیشتر...

کودهای کامل یا ماکرو-کودهای چند منظوره آلی-حشره کش ها

کودهای کامل یا ماکرو-کودهای چند منظوره آلی-حشره کش ها

بیشتر...

کودهای کامل

کودهای کامل یا ماکرو-کودهای مخلوط ریز مغذی

بیشتر...

کودهای کامل یا ماکرو و کود هیومیک اسید و ......

انواع کودهای چند عنصره الی و مخلوط ریز مغذی و ترکیبات مایع بر پایه پتاس و فسفر

بیشتر...

هیومیک اسید

هیومیک اسید

بیشتر...

سولفات پتاسیم

سولفات پتاسیم

بیشتر...

کودهای زیستی مایع-کود حاوی اسد بوریک-کود حاوی کلرید کلسیم و.....

کودهای زیستی مایع-کود حاوی اسد بوریک-کود حاوی کلرید کلسیم و.....

بیشتر...

سولفات پتاسیم

سولفات پتاسیم

بیشتر...

دی کلسیم فسفات-کود کامل یا ماکرو-سوپر فسفات ساده و تریپل و ................

دی کلسیم فسفات-کود کامل یا ماکرو-سوپر فسفات ساده و تریپل و ................

بیشتر...

کود کامل یا ماکرو-سوپر فسفات ساده و تریپل-کود مخلوط ریز مغذی هاو......

کود کامل یا ماکرو-سوپر فسفات ساده و تریپل-کود مخلوط ریز مغذی هاو......

بیشتر...