درباره ما

انجمن صنفی تولید کنندگان کودهای کشاورزی به منظور ایجاد هماهنگی و نظارت بر کار تولید کنندگان کود و همچنین ایجاد رابطه تنگاتنگ با کلیه نهادهای درگیر با مسأله کود و برنامه ریزی برای میزان و چگونگی تولید کودهای مختلف در اردیبهشت ماه سال 81 تأسیس شده و طبق قوانین کشور به فعالیت خود ادامه می دهد.


این انجمن، انجمنی است ملی، تخصصی و صنفی و مستقل از احزاب و گروههای سیاسی می باشد و شرکت های تولید کننده بخش خصوصی در آن گرد آمده اند تا ضمن ایجاد یک نظام حرفه ای، برای اعتلای حرفه خود بکوشند و در جهت دست یابی به استقلال فنی و تکنولوژی پیشرفته منطبق با شرایط فرهنگی، اجتماعی، اقلیمی و اقتصادی در خودکفائی کشور گام بردارند.


 انجمن کود در حال حاضر با توجه به حضور کارشناسان و متخصصین با تجربه قادر است نیازهای کودی کشور را برطرف نموده و میهن عزیزمان را از توسل به کارشناسان و تولید کنندگان خارجی بی نیاز نماید