اعضاء هیئت مدیره

آقای صیاد فرهادی

آقای صیاد فرهادی

رئیس هیئت مدیره انجمن

آقای محسن سیروس

آقای محسن سیروس

نایب رئیس هیئت مدیره انجمن

آقای علی رجبی

آقای علی رجبی

عضو اصلی هیئت مدیره انجمن

آقای دکتر حسن نعمت طلب

آقای دکتر حسن نعمت طلب

دبیر و عضو اصلی هیئت مدیره انجمن

آقای فرشاد طیاری

آقای فرشاد طیاری

خزانه دار و عضو اصلی هیئت مدیره انجمن

آقای ایرج خسرو شاهی

آقای ایرج خسرو شاهی

عضو اصلی هیئت مدیره انجمن

آقای دکتر محمد مولانا

آقای دکتر محمد مولانا

عضو اصلی هیئت مدیره انجمن