اعضاء هیئت مدیره

آقای صیاد فرهادی

آقای صیاد فرهادی

رئیس هیئت مدیره انجمن

آقای محسن سیروس

آقای محسن سیروس

نایب رئیس هیئت مدیره انجمن

آقای مجید رزم آذر

آقای مجید رزم آذر

دبیر و عضو اصلی هیئت مدیره انجمن

آقای بیوک مقصودی

آقای بیوک مقصودی

عضو اصلی هیئت مدیره انجمن

آقای علی رجبی

آقای علی رجبی

عضو اصلی هیئت مدیره انجمن

آرمان شهبازین

آرمان شهبازین

خزانه دار و عضو اصلی هیئت مدیره انجمن

آقای حسن نعمت طلب

آقای حسن نعمت طلب

عضو اصلی هیئت مدیره انجمن