فرم عضویت

چاپ فرم

فرم تقاضای عضویت در انجمن صنفی تولید کنندگان کودهای کشاورزی

اینجانب
مدیرعامل شرکت
به شماره ثبت
مورخ
واقع در
با قبول مصوبات اساسنامه انجمن کود، متقاضی عضویت در آن انجمن میباشم.
مهر و امضاء شرکت
به ضمیمه
1-فرم اطلاعات تولید
2- فیش واریزی ورودیه (یک نوبت) به مبلغ ،150،000،000 ریال
3- فیش واریزی حق عضویت سالیانه به مبلغ 70،000،000 ریال به شماره حساب 440086601 بانک کشاورزی به نام انجمن کود
آدرس کارخانه:
تلفن و فاکس کارخانه
آدرس دفتر:
تلفن و فاکس دفتر:
شماره همراه مدیر عامل:
آدرس ایمیل: