فرم عضویت

چاپ فرم

فرم تقاضای عضویت در انجمن صنفی تولید کنندگان کودهای کشاورزی

اینجانب
مدیرعامل شرکت
به شماره ثبت
مورخ
واقع در
مهر و امضاء شرکت
به ضمیمه
1-فرم اطلاعات تولید
2- فیش واریزی ورودیه (یک نوبت) به مبلغ ،150،000،000 ریال
3- فیش واریزی حق عضویت سالیانه به مبلغ 70،000،000 ریال به شماره حساب 440086601 بانک کشاورزی به نام انجمن کود
آدرس کارخانه:
تلفن و فاکس کارخانه
آدرس دفتر:
تلفن و فاکس دفتر:
شماره همراه مدیر عامل:
آدرس ایمیل: