محصولات

مخلوط شیمیایی جامد- کلات روی مایع- شیمیایی مایع منگنز- کود کلات مایع- شیمیایی فسفاته مایع و........

مخلوط شیمیایی جامد- کلات روی مایع- شیمیایی مایع منگنز- کود کلات مایع- شیمیایی فسفاته مایع-بهبود دهنده رشد الی-اوره فسفات- پتاسیم مایع 20%- کلات منگنز جامد-آهن غنی شده با روی-مونو پتاسیم فسفات- شیمیایی فسفر مایع-آلی مایع-و ............www.shimikord.com

بیشتر...