کود کامل یا ماکرو-آهن آلی-آلی گوگردی گرانوله-آلی گوگردی مایع-هیومیک اسید

کود کامل یا ماکرو-آهن آلی-آلی گوگردی گرانوله-آلی گوگردی مایع-هیومیک اسید