کود کامل یا ماکرو-روی غیر الی-چند منظوره الی حاوی ریز مغذی و .....

کود کامل یا ماکرو-روی غیر الی-چند منظوره الی حاوی ریز مغذی و .....