سوپر فسفات ساده-ریز مغذی ها-NPK

سوپر فسفات ساده-ریز مغذی ها-NPK