کود کامل- ریز مغذی- کود مایع بر پایه پتاس و فسفر

کود کامل- ریز مغذی- کود مایع بر پایه پتاس و فسفر