مخلوط شیمیایی جامد- کلات روی مایع- شیمیایی مایع منگنز- کود کلات مایع- شیمیایی فسفاته مایع و........

مخلوط شیمیایی جامد- کلات روی مایع- شیمیایی مایع منگنز- کود کلات مایع- شیمیایی فسفاته مایع و........