کودهای هیومیکی- پرهام- جلبک- آمینو اسید- ریز مغذی- NPK-گرانول پلت

کودهای هیومیکی- پرهام- جلبک- آمینو اسید- ریز مغذی- NPK-گرانول پلت