کود کامل بصورت جامد- روی آلی- روی غیر آلی- منگنز آلی- منگنز غیر آلی و .......

کود کامل بصورت جامد- روی آلی- روی غیر آلی- منگنز آلی- منگنز غیر آلی و .......