کود مایع آلی-عصاره جلبک دریایی-والپرو-پتاسیم فسفیت-تیوسولفات پتاسیم-کود سیلیس همراه با پتاسیم-نیترات پتاسیم-سولفات پتاسیم-اوره فسفات اسیدی

کود مایع آلی-عصاره جلبک دریایی-والپرو-پتاسیم فسفیت-تیوسولفات پتاسیم-کود سیلیس همراه با پتاسیم-نیترات پتاسیم-سولفات پتاسیم-اوره فسفات اسیدی