کودهای کامل یا ماکروNPK- کود چند منظوره غیر آلی حاوی ریز مغذی-اوره با پوشش گوگردی- ترکیبات مایع بر پایه پتاس و فسفر

کودهای کامل یا ماکروNPK- کود چند منظوره غیر آلی حاوی ریز مغذی-اوره با پوشش گوگردی- ترکیبات مایع بر پایه پتاس و فسفر