تری فسفات سدیم-فسفات پتاسیم-کربنات روی-استات سدیم کودهای کامل یا ماکرو و .........

تری فسفات سدیم-فسفات پتاسیم-کربنات روی-استات سدیم کودهای کامل یا ماکرو و .........