کودهای کامل یا ماکرو-روی آلی-روی غیر آلی-آهن غیر آلی-منگنز آلی و ......

کودهای کامل یا ماکرو-روی آلی-روی غیر آلی-آهن غیر آلی-منگنز آلی و ......