فرمالین-پارافرمالدهید-کودهای کامل یا ماکرو-ترکیبات مایع بر پایه پتاس و فسفر و .......

فرمالین-پارافرمالدهید-کودهای کامل یا ماکرو-ترکیبات مایع بر پایه پتاس و فسفر و .......