کودهای کامل یا ماکرو-چند عنصره الی حاوی ریز مغذی-مخلوط ریز مغذی-چند منظوره غیر الی حاوی ریز مغذی و ......

کودهای کامل یا ماکرو-چند عنصره الی حاوی ریز مغذی-مخلوط ریز مغذی-چند منظوره غیر الی حاوی ریز مغذی و ......