کودهای کامل یا ماکرو- کود چند منظوره آلی- سولفات پتاسیم- هیومیک اسید

کودهای کامل یا ماکرو- کود چند منظوره آلی- سولفات پتاسیم- هیومیک اسید