کودهای کامل یا ماکرو-کود مخلوط ریز مغذی-هیومیک اسید

کودهای کامل یا ماکرو-کود مخلوط ریز مغذی-هیومیک اسید