کودهای کامل یا ماکرو-مخلوط ریز مغذی-ترکیبات مایع بر پایه پتاس و فسفر-هیومیک اسید-گوگردی مایع

کودهای کامل یا ماکرو-مخلوط ریز مغذی-ترکیبات مایع بر پایه پتاس و فسفر-هیومیک اسید-گوگردی مایع