کودهای زیستی مایع-حاوی اسید بوریک-حاوی کلرید کلسیم-کودهای کامل یا ماکرو-روی آلی -منگنز الی-آهن الی و .......

کودهای زیستی مایع-حاوی اسید بوریک-حاوی کلرید کلسیم-کودهای کامل یا ماکرو-روی آلی -منگنز الی-آهن الی و .......