کودهای کاما یا ماکرو-چند عنصره الی حاوی ریز مغذی-مخلوط ریز مغذی-ترکیبات مایع بر پایه پتاس و فسفر و.....

کودهای کاما یا ماکرو-چند عنصره الی حاوی ریز مغذی-مخلوط ریز مغذی-ترکیبات مایع بر پایه پتاس و فسفر و.....