کودهای کامل یا ماکرو-کود چند منظوره الی-محلوط ریز مغذی-چند عنصره غیر الی و.....

کودهای کامل یا ماکرو-کود چند منظوره الی-محلوط ریز مغذی-چند عنصره غیر الی و.....