کودهای کامل یا ماکرو-کود چند منظوره آلی حاوی ریز مغذی-ترکیبات مایع بر پایه پتاس و فسفر

کودهای کامل یا ماکرو-کود چند منظوره آلی حاوی ریز مغذی-ترکیبات مایع بر پایه پتاس و فسفر