کود آلی با منشا اسیدهای آلی-کودهای گیاهی-بیوهومس-هیومیک اسید-کودهای تک عنصره-کودهای کامل یا ماکرو-میکروبی فسفاته و ....

کود آلی با منشا اسیدهای آلی-کودهای گیاهی-بیوهومس-هیومیک اسید-کودهای تک عنصره-کودهای کامل یا ماکرو-میکروبی فسفاته و ....