کودهای کامل یا ماکرو-کود حاوی اسید بوریک-کود مخلوط ریز مغذی-سولفات مس-حشره کش ها-قارچ کش ها-هیومیک اسید و.........

کودهای کامل یا ماکرو-کود حاوی اسید بوریک-کود مخلوط ریز مغذی-سولفات مس-حشره کش ها-قارچ کش ها-هیومیک اسید و.........