کودهای کامل یا ماکرو-کود چند عنصره غیر الی حاوی ریز مغذی-سوپر فسفات ساده-گوگرد گرانوله

کودهای کامل یا ماکرو-کود چند عنصره غیر الی حاوی ریز مغذی-سوپر فسفات ساده-گوگرد گرانوله