کودهای کامل یا ماکرو-چند منظوره الی حاوی ریز مغذی-مخلوط ریز مغذی-بیو هوموس-هیومیک اسید و .....

کودهای کامل یا ماکرو-چند منظوره الی حاوی ریز مغذی-مخلوط ریز مغذی-بیو هوموس-هیومیک اسید و .....