اسید بوریک- کلرید سدیم- آهن و روی و کودهای NPk

اسید بوریک- کلرید سدیم- آهن و روی و کودهای NPk