کود کامل یا ماکرو-سوپر فسفات ساده و تریپل-کود مخلوط ریز مغذی هاو......

کود کامل یا ماکرو-سوپر فسفات ساده و تریپل-کود مخلوط ریز مغذی هاو......