کود حاوی اسید بوریک-کودهای کامل ماکرو- روی الی- منگنز الی- آهن الی و ................

کود حاوی اسید بوریک-کودهای کامل ماکرو- روی الی- منگنز الی- آهن الی و ................