جدول تامین مواد اولیه

جدول تامین مواد اولیه

1399/04/07 09:42:42 ق.ب

تامین مواد اولیه اعضاء از داخل از کشور

بسمه تعالی

برای تبیین تامین مواد اولیه مورد نیاز اعضاء از داخل از کشور تمهیداتی فراهم شده که بتوانیم از خاک پتاسه معدن خوروبیابانک و همچنین اوره مورد نیاز عرضه شده در بخش کشاورزی استفاده گردد لذا اعضای متقاضی طبق جدول ذیل نسبت به اعلام نیاز خویش اعلام دارند:

نام شرکت- محصول تولیدی- ظرفیت پروانه بهره برداری- تلفن تماس- آدرس.