تشکیل جلسه

تشکیل جلسه

1399/04/07 09:36:48 ق.ب

تشکیل جلسه هیئت مدیره این انجمن با بانک کارآفرین

بسمه تعالی

تشکیل جلسه اعضای هیئت مدیره (آقای رزم آذر و آقای سیروس) با معاونت امور بانکی با بانک کارآفرین درراستای تدوین تفاهمنامه ای برای دریافت اعتبار جهت سرمایه در گردش و سرمایه ثابت و گشایش اعتبار اسنادی و حواله های ارزی.