برآورد نیاز کودی کشور در سال زراعی 99-98

برآورد نیاز کودی کشور در سال زراعی 99-98

1398/09/18 10:26:13 ق.ب

با توجه به اهمیت مطالب ارایه شده در خصوص برآورد نیاز کودی کشور در سال زراعی 99-1398 توسط موسسه تحقیقات خاک وآب و استفاده از آن در برنامه ریزیی فعالیت سالانه اعضای محترم مطالب فوق جهت استحضار ارایه میگردد. رزم آذر