بانک کارآفرین

بانک کارآفرین

1399/04/01 09:45:41 ق.ب

جلسه مشترک اعضای هیئت مدیره انجمن با معاونت بانک کارآفرین

بسمه تعالی

در تاریخ 99/3/25 جلسه ای با معاونت بانک کارآفرین تشکیل و در خصوص نیازهای اعضاء به سرمایه در گردش و سرمایه ثابت بخصوص اعتبارات مورد نیاز به تکنولوژی های جدید و جا به جایی ارز مورد نیاز اعضا به کشورهای ثانی بخصوص کشورهای اروپایی بحث و تبادل (توسط اعضای هیئت مدیره) گردید ضمنا" با توجه به تحریم نبودن بانک کارآفرین از سوی آمریکا و کشورهای غربی مقرر گردید تفاهمنامه ای بین انجمن و آن بانک تهیه و ابلاغ گردد.