کارگروه کودهای ماکرو

کارگروه کودهای ماکرو

1399/04/01 09:39:42 ق.ب

جلسه در خصوص خودکفایی در کودهای کشاورزی .......

بسمه تعالی

در هفته آخر خرداد ماه سال جاری 3 جلسه فعال در خصوص خود کفایی در کودهای کشاورزی در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تشکیل و سه کار گروه کودهای ماکرو، ریز مغذی و پتاسه با عضویت اعضای هیئت مدیره این انجمن تشکیل و موارد بصورت جدی پیگیری می گردد. ضمنا" مقرر گردید اعضایی که به کلرور پتاسیم داخلی نیاز دارند اعلام نمایند تا پس از نیاز سنجی اقدامات لازم از سوی کارگروه کودهای ماکرو صورت پذیرد.