جلسه

جلسه

1399/03/21 08:16:13 ق.ب

برگزاری جلسه مشترک اعضا هیئت مدیره انجمن با مدیر عامل بانک کشاورزی در اتاق بازرگانی

 

بسمه تعالی

 

برحسب دعوتنامه شماره 2687/99/ت الف اتاق بازرگانی (ریاست محترم کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی) جلسه مشترکی با حضور نهادها و انجمنهای مختلف کشاورزی با حضور مدیر عامل محترم بانک کشاورزی جناب آقای خدارحمی تشکیل و نقطه نظرات انجمن در خصوص تامین اعتبار برای تهیه مواد اولیه بخصوص خاک فسفات از خارج و همچنین ورود تکنولوژیهای جدید و تامین نقدینگی برای مواد اولیه و چگونگی همکاری بانک با اعضاء مطرح و مقرر گردید جلسه ای خاص با حضور مدیر عامل بانک کشاورزی و هیئت مدیره این انجمن در بانک تشکیل و راهکارهای اجرایی در خصوص موارد فوق تبیین و ارائه گردد.