اثر برخی تعدیل کننده های تنش بر خصوصیات مورفولوژیک و صفات کمی و کیفی علوفه کینوا(chenopodium quinoa willd) در شرایط تنش کم آبی

اثر برخی تعدیل کننده های تنش بر خصوصیات مورفولوژیک و صفات کمی و کیفی علوفه کینوا(chenopodium quinoa willd) در شرایط تنش کم آبی

https://sustainagriculture.tabrizu.ac.ir/article_13101.html?lang=fa