نشریه آب و خاک

نشریه آب و خاک

بررسی کارآیی مصرف و کود پذیری آهن در ژنوتیپ های مختلف گندم

شناخت و تمایز ارقام عناصر کارا و کود پذیر از یکدیگر برای کاشت در سیستم های کشاورزی ارگانیک و سیستم های کشاورزی پر نهاده ضروری است. در کشاورزی ارگانیک ژنو تیپ های عنصر کارآ به دلیل کود پذیری پایین در اولویت انتخاب قراردارند، در حالیکه در کشاورزی پر نهاده و پر تولید ارقام پر محصول انتخابی معمولا" کود پذیری بالایی دارند. به منظور شناخت و تمایز ژنوتیپ های گندم آهن کارآ و کود پذیر از یکدیگر آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلو ک های کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی(طرق)طی سال های 91-1389 انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل 6 ژنوتیپ گندم (گونه های گندم تریتیکاله و دوروم (رقم بلیخ-2)و ارقام الوند، فلات، 5-75 Cو طوس) و دو مقدار مصرف آهن(صفر و 10 کیلوگرم در هکتار کلات Fe-EDDHA) بود. نتایج نشان داد مصرف آهن بطور میانگین، موجب افزایش معنی دار عملکرد دانه(0.05>P) به میزان 9/9 درصد نسبت به شاهد گردید. در بین ژنوتیپ های گندم بیشترین افزایش عملکرد در گندم دو روم به میزان 17/1 درصد و کمترین آن در گندم رقم طوس(به میزان4/1 درصد) بدست آمد. در اثر مصرف آهن تغییر غلظت آهن در دانه علیرغم 5/7 درصد افزایش از نظر آماری معنی دار نگردید. ولی جذب آهن در دانه گندم به میزان 16/4 درصد افزایش معنی داری یافت(0.01>P). کارایی مصرف آهن در ژنوتیپ های مختلف گندم بصورت:طوس و فلات >تریتیکاله>الوند>5-75 C>دو روم بدست آمد. برای مطالعه و مشاهده کامل مقاله میتوانید به سایت موسسه تحقیقات خاک وآب مراجعه نمایید.