نشریه پژوهشهای خاک(علوم خاک وآب)

نشریه پژوهشهای خاک(علوم خاک وآب)

برهمکنش میکوریزا، کود آلی و پتاسیم بر عملکرد و خصوصیات کیفی انار

به منظور بررسی اثرات کاربرد میکوریزا، پتاسیم و کود دامی بر عملکرد و خصوصیات کیفی میوه انار، در سال 1393 پژوهشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 12 تیمار در سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل ترکیبی از دو سطح میکوریزا (0 و 500 گرم به ازای هر درخت) سه سطح کود گوسفندی (0 و 10 و 20 کیلوگرم برای هر درخت) و دو سطح پتاسیم (0 و 500 گرم اکسید پتاسیم به ازای هر درخت) بود.صفات اندازه گیری شده شامل عملکرد هر درخت،مقدار اسیدیته، بریکس، کربوهیدراتها، و پلی فنول های میوه انار(سیناپیک اسید،گالیک اسید، کاتچیت، راتین و اسکوربیک اسید) بود. نتایج نشان داد که اثرات اصلی پتاسیم، میکوریزا، و کود دامی بر کاهش اسیدیته آب میوه معنی دار (0.01>p)بود. کاربرد منفرد میکوریزا و یا کود دامی عملکرد میوه میزان کربوهیدرات و پلی فنول ها را بطور معنی داری افزایش داد.کاربرد پتاسیم گرچه تاثیر معنی داری بر افزایش بریکس،کاتچین و اسکوربیک اسید نداشت اما بطور معنی داری (0.01>p)عملکرد میوه و مقدار کربوهیدرات،سیناپیک اسید، گالیک اسید و راتین را افزایش داد.تاثیر کاربرد توام میکوریزا، کود دامی و پتاسیم بر کلیه صفات مورد بررسی در سطح(0.01>p)معنی دار بود به غیر از میوه،PH، بریکس و راتین،کمترین میزان اسیدیته،بیشترین میانگین وزن 5میوه و بالاترین مقادیر سیناپیک اسید، گالیک اسید،کاتچین، راتین، و اسکوربیک اسید آب میوه از کاربرد توام 500 گرم میکوریزا،500 گرم پتاسیم و 20 کیلو گرم کود گوسفندی به ازاء هر درخت بدست آمد.بالاترین عملکرد انار (44 کیلو گرم در درخت) از کاربرد توام 500 گرم میکوریزا، 10کیلو گرم کود گوسفندی و 500 گرم پتاسیم بدست آمد که در مقایسه با عملکرد تیمار شاهد 127 درصد افزایش یافت. با توجه به یکساله بودن آزمایش حصول نتایج قابل اطمینان تر نیاز به بررسی بیشتر دارد. برای مشاهده و مطالعه کامل این مقاله میتوانید به سایت موسسه تحقیقات خاک و آب مراجعه نمایید.