تهیه کننده علیرضا نصرت آباد

تهیه کننده علیرضا نصرت آباد

بررسی تاثیر گوگرد و مایه تلقیح باکتری های اکسید کننده گوگرد بر جمعیت قارچ های حل کننده فسفات