جناب آقای دکتر ملکوتی

جناب آقای دکتر ملکوتی

اشاره به اثر بخشی کودهای پر مصرف و روی در میزان افزایش عملکرد هکتاری .......