انجمن صنفی تولیدکنندگان کودهای کشاورزی ایران

Iranian Fertilizer Manufacturers Association

مقالات

شنبه 03 آبان 1393

اشتباهات صورت گرفته در قیمت گذاری کودهای فسفاته یارانه ای

اشتباهات صورت گرفته در قیمت گذاری کودهای فسفاته یارانه ای

 

     حمایت از تولید کشاورزی امری پسندیده است که تقریبا همه کشورها  با ان موافق و در جهت اجرای آن سیاستهای مختلفی را پایه گذاری میکنند ؛ همچنین اگر با وضع سیاستهای اشتباه در مسیر نادرستی حرکت کنیم  ؛ تصحیح اشتباهات بسیار دشوارتر خواهد شد .

     یکی از این سیاستهای حمایتی ؛ ارائه کودهای کشاورزی به قیمت یارانه ای میباشد. و با  اشتباه در قیمت گذاریهای انجام شده در سیستم کودهای یارانه ایی باعث ایجاد عادتهای غلط در مصرف کودها می گردیم و در نتیجه تصحیح این عادات غلط باعث صرف هزینه های بسیار بالاتر می گردد.

     در اکثر کشورها یارانه تعلق گرفته به کود به چند صورت انجام میگردد

الف – به محصولات کشاورزی خاص ( در این روش نیاز منطقه ای و مزیتهای نسبی تولید محاسبه شده و در جهت تشویق کشاورزان به کشت مورد نظر ( مثلا برنج در کشورهای اسیای جنوب شرقی ) به کودهای مصرفی آن محصول خاص ؛ یارانه تعلق میگیرد و کشاورزانی که تمایل به دیگر کشتها را دارند می بایستی کود به قیمت غیر یارانه ایی تهیه نمایند.)

 

ب- به کارتهای اعتباری کشاورزان  ( در این حالت کشاورز یارانه را در کارت اعتباری خود دریافت می کند و تنها میتواند از مراکز مجاز ؛   فقط به خرید کود اقدام نماید و قیمت کود در بازار به قیمتهای غیر یارانه ای عرضه میگردد ؛ و همین امر باعث مصرف بهینه کود و تولید بهینه و حتی عرضه اقتصادی کود میگردد . و باعث تصحیح در رفتار مصرف کننده و حتی تولید کننده می شود.)

 

ج ) به کود های خاص ( در این روش با اضافه شدن هر کود به لیست یارانه ها ؛ باعث ایجاد رفتارهای جدید در تمامی قشرهای مرتبط میگردد )

 

در کشور عزیزمان ایران در حال حاضر به کودهای خاص یارانه تعلق میگیرد که ضمن اشتباه در انتخاب این کودها  در جهت بازدهی بیشتر؛  به عادات کشاورزان یارانه تعلق میگیرد ( مثلا به کودهای ترکیبی و محلول پاشی و ریز مغذیها یارانه تعلق نمیگیرد ) در توزیع یارانه تخصیص یافته نیز اشتباهاتی صورت گرفته است .

 

 

 

 

 

اشتباهات صورت گرفته در یارانه تخصیص یافته به کودهای فسفاته

 

     در این قسمت می خواهیم به عدم رعایت تناسب لازم در تخصیص یارانه به انواع کودهای فسفاته بپردازیم .

     در حال حاضر کودهای یارانه ای فسفاته که توزیع میگردنند عبارتند از :

DAP    46% soluble P2O5 , 18% N       

TSP      39% soluble P2O5

SSP       16% soluble P2O5

همچنین قیمت های ارائه شده عبارتند از :

دی آمونیوم فسفات هر کیسه 550000 ریال + هزینه حمل هر کیلو 500 ریال = هرکیلو 11500 ریال

سوپر فسفات تریپل هر کیسه 500000 ریال + هزینه حمل هر کیلو 500 ریال = هرکیلو 10500 ریال

سوپر فسفات ساده هر کیسه 250000 ریال + هزینه حمل هر کیلو 500 ریال = هر کیلو5500  ریال

کود اوره هر کیسه 350000 ریال + هزینه حمل هر کیلو 500 ریال = هر کیلو 7500 ریال

اگر قیمت ها بر اساس ماده موثره هر کود محاسبه گردد ( که عقل سلیم چنین حکم میکند )و مبنای محاسبه را قیمت کود سوپر فسفات تریپل قرار دهیم به نتایج ذیل میرسیم.

 

TSP    (10500/ 0.39 ) = 26641 Rial/kg of   P2O5

SSP     ( 5500/0.16) =   34375 Rial/kg of   P2O5

Urea    (7500/0.46) = 16304 Rial / kg of    N

DAP    (11500 – 0.18*16304) / 0.46 =   18619 Rial / kg of  P2O5

 

با بررسی نتایج فوق به نتیجه میرسیم که ارزانترین کود فسفاته در حال حاضر دی آمونیوم فسفات و سپس سوپر فسفات تریپل و نهایتا سوپر فسفات ساده میباشد که همین امر در بازار هم خودش را به شکل تقاضای بسیار بالا برای کودهای دی آمونیوم فسفات نشان داده و در کود سوپر فسفات تریپل با عدم استقبال و در کود سوپر فسفات ساده با پس زدگی مواجه میشویم .

همچنین قیمت تمام شده کود سوپر فسفات تریپل حدود 800000 ریال برای هر کیسه میباشد که در حدود 300000 ریال برای هر کیسه یارانه پرداخت میشود و در کود سوپر فسفات ساده قیمت فروش مساوی قیمت قیمت خرید میباشد که به معنی این است که هیچگونه یارانه ای بابت کود سوپر فسفات ساده پرداخت نمی شود و در واقع یارانه اصلی به تولید کننده خارجی پرداخت میگردد و متاسفانه هیچگونه بسته حمایتی کوتاه مدت و دراز مدت در خصوص تولید داخل و مصرف کودهای فسفاته وجود ندارد. و اینکه با یارانه پرداختی بازار به کدام سمت وسو قرار است حمایت شود ؛ مشخص نیست .

     همچنین در صورتی قیمت کود سوپر فسفات تریپل را مبنا قرار دهیم و در جهت حمایت از کود سوپر فسفات ساده حرکت کنیم قیمت ها بشرح ذیل میبایستی تغییر یابد.

TSP    500000  Rial per  bag

SSP ( 0.16*26923*50) – 25000 ( 1 bag transportation ) = 190000 Rial per bag

قیمت هر کیسه 190000 قیمتی است که هیچگونه حمایتی از تولید آن وجود ندارد ولی در صورتیکه بخواهیم نسبت به تامین حداکثری این کود از داخل اقدام نماییم ؛ با عرضه هر کیسه به قیمت  170000 ریال هم به تولید بهتر کشاورزی اقدام نموده ایم و هم تولید داخلی را حمایت کرده ایم هم چنین قیمت هر کیلو کود دی آمونیوم فسفات بشرح ذیل میباشد.

DAP (0.46*26923*50)+(0.18*16300*50)-25000=740000  for 1 bag

 

نهایتا به این نتیجه میرسیم با ادامه این سیاستهای قیمت گذاری تنها به هدر رفت منابع اقدام نموده ایم و اولین حرکت در جهت تصحیح این قیمتها ؛ افزایش قیمت دی امونیوم فسفات ؛ ثابت نگه داشتن قیمت سوپر فسفات تریپل و کاهش قیمت کود سوپر فسفات نرمال ( اشتباه دیگر نام گذاری کود سوپر فسفات یکی ایی به سوپر فسفات ساده است که بار تبلیغاتی منفی دارد ) به هر کیسه 170000 ریال میباشد.

 

                     

 

 

Print
نویسنده: مدیر وب سایت
0 نظرات

گروه بندی: مقالاتتعداد بازدید کنندگان: 26180

تگ ها: