انجمن صنفی تولیدکنندگان کودهای کشاورزی ایران

Iranian Fertilizer Manufacturers Association

فرم تقاضای عضویت در انجمن صنفی تولیدکنندگان کودهای کشاورزی


اینجانب                                       مدیرعامل شرکت

به شماره ثبت                               مورخ                     واقع در 

با قبول مصوبات اساسنامه انجمن کود، متقاضی عضویت در آن انجمن میباشم.
 

                                                                                                                    مهرو امضاء شرکت
به ضمیمه:
1-فرم اطلاعات تولید
2-فیش واریزی  ورودیه (یک نوبت) به مبلغ 25.000.000 ریال
3-فیش واریز حق عضویت سالانه به مبلغ 15.000.000 ریال به شماره حساب 440086601 بانک کشاورزی به نام انجمن کود

آدرس کارخانه
تلفن و فاکس کارخانه
آدرس دفتر
تلفن و فاکس دفتر
شماره همراه مدیرعامل
آدرس ایمیل