انجمن صنفی تولیدکنندگان کودهای کشاورزی ایران

Iranian Fertilizer Manufacturers Association

شرایط عضویت‏

1-تکمیل فرم های مربوط به عضویت

2-تکمیل فرم های مربوط به مجوز تطابق لیبل با محتوا

3-کپی پروانه بهره برداری

4-کپی روزنامه رسمی

5-کپی کارت ملی و شناسنامه مدیرعامل همراه با یک قطعه عکس جهت صدور کارت عضویت

6-درخواست عضویت در انجمن در سربرگ شرکت