انجمن صنفی تولیدکنندگان کودهای کشاورزی ایران

Iranian Fertilizer Manufacturers Association

اعضاء هیئت مدیره

آقای صیاد فرهادی - رئیس هیت مدیره


آقای بیوک مقصودی - نایب رئیس هیئت مدیره


آقای دکتر حسن نعمت طلب - عضو هیئت مدیره و دبیر انجمن 

خانم نازیتا نقیبی - دبیرانجمن

دکتر سید محمد مولانا - عضو اصلی هیئت مدیره

آقای محسن سیروس -  عضو اصلی هیئت مدیره و خزانه دار

خانم نازیتا نقیبی - دبیرانجمن

آقای سید مجتبی محمد نژاد - عضو اصلی هیئت مدیره